Willen Kunnen Mogen

“Willen Kunnen Mogen” is een basismodel voor een betere gezondheid, meer geluk en een hoger welzijn.
Het "Willen, Kunnen, Mogen"-model

Voor een persoon en voor een team overlappen de drie cirkels elkaar, idealiter, zoveel mogelijk. Elk van de cirkels omvat enkele fundamentele elementen die, als ze opgelijnd zijn, een sterke basis geven voor welzijn en welbevinden.

Willen: deze cirkel omvat alles wat richtinggevend is. Doelen, wensen en verzuchtingen horen daarbij. Ook waarden maken hiervan deel uit. Je waarden bepalen namelijk binnen welke grenzen je jouw doelen wenst na te streven.

Kunnen: Hier kan je de competenties en vaardigheden onder scharen. Ook de niet-beheersbare omstandigheden horen hier bij. Uiteraard zijn gepercipieerde beperkingen hier onlosmakelijk mee verbonden. Zij betekenen voor een persoon vaak onbeheersbare omstandigheden.

Mogen: Deze cirkel bevat alle grenzen die bepaald worden door regels, overtuigingen en cultuur waarvan een persoon of team kiest om er zich aan te houden. Hieronder schaar je ook mandaten en toestemming.

De ideale situatie ontstaat wanneer deze drie cirkels elkaar volledig overlappen.

Doorheen een mensenleven en een teamontwikkeling zullen deze cirkels constant bewegen en van grootte veranderen. Je “kunnen” verandert omdat je met elke ervaring iets leert en omdat je omgeving in constante evolutie is. Je wensen en doelen (“Willen”) maken mettertijd een verandering door: je hebt gewoon andere doelen naarmate je de eerdere realiseert of loslaat. “Mogen” heeft te maken met overtuigingen die onder invloed van je ontwikkeling een andere invulling krijgen.

Je bent op je best als mens en als team als de drie cirkels elkaar zoveel mogelijk overlappen… en geluk zit in het bewaken van dat evenwicht.

Verken of wat jouw team wil, het ook kan en zorg ervoor het mag: Verbeter je team  of neem contact op  voor een verkennend gesprek.